حلقة حرف ت

أصل الحروف بالكلمات. آن دل که به شاهد نهان درنگرد

2022-12-10
    فيتامين د مشروب
  1. ۱
  2. مشاعره ۰ نظر
  3. مثلاً برای
  4. در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم